Zmiany w prawie

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Zmiany w prawie

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

Witam, tutaj pozwolę sobie publikować wszelkie zmiany w prawie dotyczącym obrotu instrumentami, podatkami itp.


Gdyby ktoś miał jakieś pytania, proszę śmiało pisać na PW - postaram się pomóc.

Zaznaczam, że treści postów w tym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być bezpośrednio zastosowane przez czytelnika. Zawsze należy sprawdzać aktualny stan prawny aktów

___________________________________________________________________

Zmiany w rozliczaniu kapitałów pieniężnych:

Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w sposobie naliczania podatków od zysków kapitałowych (Art. 30a ust 1 pkt 1-3 Ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodwym od osób fizycznych [ Dz.U 2010 nr 51 poz 307 z późn. zm.]). Podatek ten dotyczy odsetek mi. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W obecnym stanie rzeczy mają zastosowanie przepisy Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którymi końcówki kwot mniejszej niż 50 groszy zaokrągla się w dół i analogicznie większej niż 50 groszy w górę. Przepisy pozwalały zatem unikanie płacenia podatku w okresie rozliczeniowym (np. dzienny,miesięczny), o ile naliczona kwota jest mniejsza niż 2.49 zł. Nowelizacja przepisów wprowadza nowy sposób naliczania podatku do pełnych groszy w górę.

Zmiany mają wejść od nowego roku.

podstawa prawna : Dz.U 2010 nr 51 poz 307 z późn. zm.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 09:58 przez Phoenix_phx, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

Informacja dla osób składających korektę w zeznaniach podatkowych w 2011r:

Zgodnie z informacją termin składania zeznań mija z dniem 30 maja 2011 roku. Resort uważa że termin ten jest prawidłowy, aniżeli 2 czerwca. Różnice te wynikają, że termin 30 kwietnia wypadł w sobotę przedłużając ostatni dzień na składanie dokumentów do 2 czerwca.

Zgodnie ze sposobem naliczania terminów dniem początkowym naliczania czasu na wprowadzenie zmian jest 2 maja a termin ostateczny, wypada 2 czerwca.

Ustawowy termin jest miesięczny, a nie 30-dniowy co ma istotne znaczenie. Nie liczmy na to że resort przyzna się do błędów i trzeba się wyrabiać do 30 maja.

Podstawa prawna: Art. 12 Ordynacji Podatkowej

Zaznaczam, że treści postów w tym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być bezpośrednio zastosowane przez czytelnika. Zawsze należy sprawdzać aktualny stan prawny aktów

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

Prawo bankowe


Senat zgodził się na zmiany do ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nowe przepisy określą zasady współpracy między organami nadzorczymi w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich a Komisją Nadzoru Finansowego. 

Ustawa nowelizująca została uchwalona 28 kwietnia 2011 r. W dniu 26 maja 2011 r. ustawę rozpatrzył Senat. Izba nie wniosła poprawek, wobec czego akt skierowano do podpisu Prezydenta. Nowe rozwiązania wynikają z postanowień dyrektywy 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (tzw. dyrektywa CRD II). Jej przepisy zwiększają stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego. Przyjęta nowela zakłada np., że w przypadku wzajemnego przekazywania informacji bankowi centralnemu, członkowie organów nadzorczych będą zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Podobne zwolnienie będzie miało miejsce przy udzielaniu informacji władzom nadzorczym państw członkowskich UE w przypadku zagrożenia stabilności krajowego systemu finansowego. Nowe przepisy wprowadzą też dodatkowe ograniczenia dla banków. Z ustawy wynika m.in., że zaangażowanie banku wobec klienta lub grupy powiązanych klientów (np. osób fizycznych) nie będzie mogło przekroczyć 25% funduszy własnych tego banku. Natomiast zaangażowanie banku wobec innego banku krajowego, banku zagranicznego czy instytucji kredytowej nie będzie mogło przekroczyć 25% funduszy własnych tego banku lub 150 mln euro. Doprecyzowano również wymiar kary pieniężnej nakładanej na banki, które nie realizują zaleceń Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie karę wymierza się w wysokości do 1.000.000 zł. Po zmianie będzie to nawet 10.000.000 zł, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona przekraczać 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego sprawozdania - 10% prognozowanego przychodu określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej banku. 

źródło: lexpolonica.pl

Dodano po 7 godzinach 43 minutach:
zz pisze:Szacunek dla kolegi.Cenna inicjatywa.
Mam pytanie gdzieś czytałem że zniesiono podatek kapitałowy od papierów dłużnych Skarbu Państwa kupowanych przez spółki z rajów podatkowych.
Jeżeli coś kolega ma w temacie będę zobowiązany.

Pozdrawiam.
Oto odpowiedź na Twoje zapytanie:

Generalnie nie ma pełnej konstrukcji prawnej, mówiącej o zwolnieniu z podatku wybranej grupy przedsiębiorstw. Zasada ta, wynika z luk będących (moim zdaniem) celowo utworzonych przez lobby finansowe.

Przedsiębiorca, dokonuje strukturyzacji kapitału (aktywów firmy, spółki) z FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty). W chwili powierzenia środków, jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, jednakże będzie on należny w chwili zbycia lub umorzenia wystawionych przez FIZ certyfikatów. Ta konstrukcja pozwala na stworzenie nieoprocentowanego kredytu podatkowego. Same wkłady nie są oprocentowane, jednakże jeśli są wnoszone przez osoby fizyczne, to będzie to uznane za odpłatne zbycie instrumentów finansowych i powstanie obowiązek podatkowy – 19%.

Aby było łatwiej, ograniczonej grupie przedsiębiorców FIZ może posiadać udziały w spółce komandytowo-akcyjnej, która emituje akcje. FIZ bowiem, może nabywać papiery wartościowe, w tym obligacje skarbu państwa. Akcje emitowane przez spółkę komandytowo-akcyjną, nabyte przez FIZ doprowadzają do sytuacji odroczenia opodatkowania działalności operacyjnej – dla celów podatkowych spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem.

Właścicielami certyfikatów wystawionych przez FIZ często są spółki mające status rezydentów z tzw. rajów podatkowych. Liberalne prawo w tych państwach np. Cypr, nie przewiduje podatków od zbycia takich certyfikatów.

Dzięki połączeniu w całość systemu, nabycie obligacji od Skarbu Państwa (jedynego, pewnego wypłacalnego kredytobiorcy) daje niemalże 100% zysk. Mechanizm jest podobny nie tylko w przypadku SP ale także TFI. Stąd, straty funduszy (tłumaczących się słaba koniunkturą gospodarek i firm) zmieniają status „tracących” na najbogatszych.

Między innymi, nasze emerytury wyparują przez FIZ, ponieważ będą złożone w akcje.

Inaczej system można przedstawić:

Obrazek

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

Decyzja RPP

Zdaniem prof. J. Hausnera RPP będzie trzymać się od dawna prowadzonej polityki. Już w czerwcu (najpóźniej w lipcu) RPP może podnieść stopy procentowe do 5%. Najwazniejszy w obecnej sytuacji jest PKB za I kwartał b.r. . RPP ma problemy ze sterowaniem aprecjacji złotówki stąd zamysły o podniesieniu stóp. Osoby zadłużone w PLN będa placiły większe raty.

źrodło DGP.

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

Gwarancje SP także dla SKOK-ów

Trzy merytoryczne zmiany w zakresie możliwości udzielania wsparcia płynnościowego instytucjom finansowym przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, który 31 maja br. przekazano do Komisji Finansów Publicznych. Chodzi o możliwość udzielenia gwarancji Skarbu Państwa na zaciągnięte kredyty przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową; podmiotowe rozszerzenie katalogu instytucji finansowych o Krajową SKOK z umożliwieniem wykorzystania wszystkich narzędzi wsparcia przewidzianych w ustawie, a także nałożenie na Komisję Nadzoru Finansowego obligatoryjnego zadania polegającego na kontroli wykonania przez wszystkie instytucje finansowe warunków wykonania umowy wsparcia. SKOK jak bank Projekt przewiduje objęcie kas gwarancjami SP, gdyż ich działalność, podobnie jak banków, ze względu na podobny zakres oraz konieczność utrzymywania rezerwy płynnej, może być narażona na ryzyko utraty płynności. 

Kasy oszczędnościowo-kredytowe zarządzają aktualnie ok. 13 mld zł aktywów, a z ich usług korzysta ok. 2 mln osób, uznano więc za konieczne zabezpieczenie działalności prowadzonej przez nie i przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Krajowa SKOK pełni funkcję pomocową dla systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, gdyż celem jej działalności jest zapewnienie stabilności finansowej kas. Wykonanie umów pod kontrolą KNF Projekt przewiduje nałożenie na Komisję Nadzoru Finansowego obowiązku kontroli wykonania umowy gwarancji również przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Zasady kontroli będzie określać umowa o udzielenie wsparcia, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Na gruncie obecnego brzmienia tego przepisu nie ma możliwości wyznaczenia organu sprawującego nadzór nad Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w celu prowadzenia ww. kontroli. 

Nowe regulacje mają wejść w życie w dniu ogłoszenia. Treść projektu jest dostępna na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4268.htm

Źródło: lexpolonica.pl

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

Stopy NBP w górę


Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Decyzja zapadła na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2011 r.
Zgodnie z ustaleniami stopy zostały ustalone na poziomie:
1) stopa referencyjna - 4,50% w skali rocznej;
2) stopa lombardowa - 6,00% w skali rocznej;
3) stopa depozytowa - 3,00% w skali rocznej;
4) stopa redyskonta weksli - 4,75% w skali rocznej.
Uchwała RPP weszła w życie 9 czerwca 2011 r.

Źródło: www.nbp.gov.pl.

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

Stopy CIRR

Ogłoszono stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego), które będą obowiązywały od 15 czerwca do 14 lipca 2011 r. Ich wysokość została podana w komunikacie Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M. P. Nr 45 poz. 511). Akt opublikowano 13 czerwca br. 

Wspólna podstawa opodatkowania narusza Traktat

Dnia 13 czerwca br. ukazała się uchwała Sejmu RP z 13 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011) 121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości (M. P. Nr 45 poz. 491). Posłowie uznali projekt za niezgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), z uwagi na brak kompetencji Unii Europejskiej do przyjmowania aktów prawnych dotyczących podatków bezpośrednich. 

Nowe kody ubezpieczeniowe

Minister Pracy i Polityki Społecznej określiła kody ubezpieczenia, które pozwolą zidentyfikować osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia w charakterze niani. Zostały one wskazane w rozporządzeniu z dnia 13 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 109 poz. 633). Konieczność wprowadzenia nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla sytuacji ubezpieczeniowej niani wynika z ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Do odprowadzania składek za nianie został zobowiązany ZUS, dlatego odpowiednie zmiany wprowadzono również w części kodów numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego. Obok zmian związanych z finansowaniem składek za nianie, rozporządzenie dostosowuje opisy kodów tytułów ubezpieczenia do zasad wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która objęła ubezpieczeniem wypadkowym osoby pobierające stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych Ponadto wskutek wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nowelizacja uwzględnia również sytuację ubezpieczonych, którzy na podstawie przedmiotowych regulacji wykonują obowiązki płatnika opłacając składki na własne ubezpieczenia. Nowe przepisy obowiązują od 14 czerwca 2011 r. Wyjątkiem są § 1 pkt 1 lit. d w części dotyczącej kodów tytułu ubezpieczenia 04 30 i 04 31 oraz pkt 2 - te regulacje wejdą w życie 1 października 2011 r. 


Waloryzacja kwartalna

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r. wynosi 109,67%. Informacja została podana w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r. (M. P. Nr 45 poz. 507), wydanym na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Akt opublikowano 13 czerwca 2011 r.  

lexpolonica.pl

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

TK o biegu terminu przedawnienia


W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego.
TK orzeknie w sprawie zgodności art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., w zakresie w jakim w wyniku możliwości stosowania nieograniczonej liczby środków egzekucyjnych dopuszcza za każdym razem do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, bez jednoczesnego wyznaczenia końcowego terminu biegu przedawnienia z art. 2 Konstytucji (P 26/2010).


Piotr G. wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego, w uzasadnieniu wskazując, że powyższym tytułem wykonawczym zostało objęte zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1996 r. Termin płatności tego zobowiązania upłynął 30 kwietnia 1997 r. Zarówno w chwili powstania zobowiązania, jak i w chwili upływu terminu płatności obowiązywała ustawa o zobowiązaniach podatkowych, natomiast 1 stycznia 1998 r. weszła w życie Ordynacja podatkowa, która odmiennie reguluje kwestie przedawnienia zobowiązania podatkowego.
W obecnie obowiązującym stanie prawnym art. 70 § 4 tego aktu stanowi, iż bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.
Sąd pytający zwrócił uwagę na fakt, że, o ile we wcześniejszym stanie prawnym do przerwania biegu terminu przedawnienia prowadziło tylko pierwsze wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz zastosowanie w jego trakcie środka egzekucyjnego, o tyle obecnie nie ma już takiego ograniczenia. Organy podatkowe zyskały zatem pełną swobodę w niweczeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Kwestionowany przepis w zakresie, w jakim w wyniku możliwości stosowania nieograniczonej liczby środków egzekucyjnych dopuszcza za każdym razem do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, bez jednoczesnego wyznaczenia końcowego terminu biegu przedawnienia, jest - zdaniem sądu - niezgodny z zasadami zaufania do stanowionego przez państwo prawa oraz pewności prawa.

Źródło: www.trybunal.gov.pl.

Przepisy o VAT dostosowane do regulacji unijnych


Na 94. posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację dostosowującą ustawę o VAT do nowego rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011.
Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Rozporządzenie unijne ustanawia środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2011 r. Więcej o nim w Aktualnościach z dnia 12 kwietnia br.
W nowelizacji przewidziano także doprecyzowanie katalogu odpadów przetwarzalnych, które są objęte tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia. Mechanizm ten, zmieniający system naliczania i odliczania VAT w obrocie złomem, polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia tego podatku ze sprzedawcy na nabywcę, obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. Z uwagi na brak definicji ustawowej złomu zaproponowano określenie katalogu towarów, których dostawa objęta będzie mechanizmem odwróconego obciążenia. Dzięki temu uniknie się sporów interpretacyjnych. Nowela rozszerza stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia o takie towary, jak m.in.: zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane i gumowe oraz odpady z tworzyw sztucznych. Oznacza to, że katalog, w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie wskazanych zmian, będzie szerszy i nie będzie dotyczył tylko złomu metali.
Nowelizacja upraszcza rozliczenia dokonywane w walucie obcej (tj. zasady dotyczące sposobu przeliczania kursów walut obcych) przez podatników świadczących usługi wstępu na imprezy masowe, np. Euro 2012. Obecnie kurs waluty przeliczany, jest co do zasady, na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT. Nowe rozwiązanie zakłada, że wartość transakcji będzie można również przeliczyć zgodnie z przepisami obowiązującymi przy obliczaniu wartości celnej, tj. po kursie ustalonym w przedostatnią środę miesiąca - w oparciu o bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP - i co do zasady obowiązującym przez cały następny miesiąc. W znacznym stopniu ułatwi to rozliczenia dokonywane w walucie obcej przez podatników świadczących usługi wstępu na imprezy masowe (np. w ramach EURO 2012).
Uproszczona będzie także rejestracja i rozliczanie podatku VAT przez podmioty zagraniczne świadczące w Polsce okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Przewidziano m.in. możliwość skorzystania przez podmioty zagraniczne świadczące ww. usługi z uproszczonej rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT (podmioty takie byłyby zwolnione z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT na zasadach ogólnych, nie podlegałyby również obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).
Omówione zmiany powodują konieczność nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

Treść nowelizacji (druk nr 4201) znajduje się na http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4201.htm. Zmianami zajmą się teraz senatorowie.

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

 Stawki odsetek za zwłokę

Od dnia 9 czerwca 2011 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14% kwoty zaległości w stosunku rocznym, a obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Wynika to z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. Nr 50 poz. 557), które opublikowano 21 czerwca br. 

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx »

Inspekcja skarbowa a samochód

Inspektor kontroli skarbowej ma obowiązek odnotowania w notatce służbowej danych dotyczących tożsamości osoby legitymowanej oraz czasu, miejsca i przyczyny legitymowania. W przypadku legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, inspektor ma prawo żądać opuszczenia przez nie pojazdu.
W czasie zatrzymania oznakowany pojazd służbowy kontroli skarbowej powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem. W przypadku zatrzymania pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione, kierujący pojazdem służbowym kontroli skarbowej przed przystąpieniem do kontroli powinien włączyć niebieskie światło błyskowe.
Inspektor, po zatrzymaniu pojazdu, ma obowiązek podania kierującemu imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz przyczyny zatrzymania, a na żądanie kontrolowanego okazać znak identyfikacyjny oraz legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie zawartych w niej danych.
Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego (Dz. U. Nr 152 poz. 899).
Akt został opublikowany i wszedł w życie 25 lipca 2011 r.

źródło student.lexpolonica.pl

ODPOWIEDZ