Sprzedaż sygnałów MQL5

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
Caldeborn
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 716
Rejestracja: 10 lis 2015, 17:44

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: Caldeborn » 29 kwie 2017, 18:54

Znajomy mi cos takiego podeslal:

Szerokie wywody na ten temat zawiera także niedawne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 757/14, w którym Sąd wskazał, że:

"Z treści art. 17 ust. lb w zw. z ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. wynika, że przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Ustawa nie wskazuje, co oznacza sformułowanie "realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych" i kiedy dochodzi, do realizacji tych praw. W orzecznictwie sądowym za niekwestionowany należy uznać pogląd, że w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w dacie faktycznego otrzymania przez uprawnionego do płatności. Pogląd taki prezentują organy orzekające w sprawie, a Sąd orzekający w niniejszej sprawie pogląd ten podziela. Trafnie bowiem wskazano w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że realizacja, to inaczej urzeczywistnienie, wprowadzenie w życie; zastosowanie w praktyce. W słownikach termin ten jest tłumaczony również jako spieniężenie (E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003, s. 940). W kontekście tego, w ocenie Sądu, realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych następuje wówczas, gdy podmiot uzyskujący przychód z realizacji tych praw wycofuje z podmiotu dokonującego transakcji swoje przychody i gdy dochodzi do wypłaty tych środków, a zatem gdy ma miejsce faktyczne uzyskanie przychodu. Prawidłowa jest zatem wykładnia przepisu dokonana przez organ podatkowy, polegająca na uznaniu, że przychód powstał w momencie wypłaty Skarżącej środków pieniężnych, a zatem w 2007 r."

Mając oczywiście świadomość, że powyższe interpretacje i wyroki zostały wydane w indywidualnych sprawach, należy zdaniem Wnioskodawcy, podkreślić, że argumentacja w nich zawarta stanowi przekonujące uzasadnienie przedstawionego we wniosku poglądu.

Wnioskodawca zwraca uwagę także na fakt, że aby można było określić moment powstania przychodu, najpierw musimy w ogóle mieć do czynienia z przychodem. Przepis art. 17 ust. 1b definiuje moment powstania przychodu, natomiast przepis art. 11 ust. 1 ustawy o PIT mówi, że przychodem są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne.

Aby cokolwiek stanowiło przychód, musi być zatem pozostawione "do dyspozycji" podatnika, musi nim swobodnie dysponować, mieć pełną decyzyjność w zakresie rozporządzania nim. Ustawodawca bardzo wyraźnie przeciwstawił sytuację, gdy dana kwota jest pozostawiona do dyspozycji podatnika od sytuacji gdy dana kwota jest należna, ale nie została jeszcze faktycznie otrzymana. W tym drugim przypadku będzie przychodem tylko w sytuacji, gdy następuje to w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika (art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Tymczasem w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, tylko z przychodem z kapitałów pieniężnych.

Pieniądze (czy też wartości pieniężne) zdeponowane na rachunku brokerskim nie są tymczasem postawione do dyspozycji podatnika. Przede wszystkim rachunek inwestycyjny brokerski nie jest rachunkiem podatnika, a pieniądze są zdeponowane na tym rachunku. Są wykorzystywane jako zabezpieczenie dla wszystkich transakcji dokonywanych na rachunku (tj. inwestycji w opcje binarne). Wszelkie prawa i uprawnienia w zakresie depozytu zachowuje Broker. Dopiero w momencie wypłaty środków (przelewu ich na konto w polskim banku), podatnik nabywa możliwość swobodnego dysponowania nimi.

Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, że "lustrzana" zasada obowiązuje w przypadku kosztów uzyskania przychodu. Stosownie bowiem do art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o PIT, "nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie pokrywają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Analiza tych przepisów nie pozostawia wątpliwości, że ustawodawca zamierzał uregulować w prosty i przejrzysty sposób rozliczanie przychodu i kosztów z transakcji na rynku instrumentów pochodnych, tj.

* przychód powstaje dopiero w momencie realizacji praw (moment wypłaty środków z rachunku brokerskiego na rachunek bankowy Podatnika)

* koszt uzyskania przychodu również powstaje dopiero w momencie realizacji tych praw - przy czym przez koszt uzyskania przychodu rozumie się oczywiście kwotę zdeponowaną na rachunku + koszt szczegółowo opisany w pkt 4.

Zatem, dopóki środki znajdują się na rachunku inwestycyjnym, gdzie podatnik nie ma możliwości swobodnego dysponowania nimi, dopóki, nie można mówić o powstaniu jakiegokolwiek przychodu i jakiegokolwiek kosztu. Powstaną one dopiero w momencie realizacji praw wynikających z instrumentów finansowych, tj. wypłaty środków.

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: green7 » 30 kwie 2017, 16:58

Nieźle. Problem jest taki, że ta interpretacja US jest w sprzeczności z praktyką naszych brokerów. Dlaczego ? A no choćby dlatego, że otrzymałem od polskiego brokera PIT za zeszły rok a kasy od niego jeszcze nie wypłaciłem. Trzymając się tej interpretacji nie wypłaciłem kasy czyli nie powstał przychód i koszty skąd więc PIT i podatek do zapłaty ??

Oczywiście gdybym miał takie orzeczenie w mojej własnej sprawie to mógłbym w "imię zasad" podatku nie płacić. Ale coś czuję przez skórę, że nawet wtedy skończyłoby się to kłopotami.
Prawo mamy tak skomplikowane, że jakbyś nie kombinował zawsze znajdzie się bat którym można Ci przyłożyć. Na starej stalinowskiej zasadzie - pokaż mi człowieka a znajdzie się na niego paragraf. Więc osobiście wolę zapłacić co należne, i mieć święty spokój.
Green
Obrazek
Obrazek

Awatar użytkownika
alinoe
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 747
Rejestracja: 22 wrz 2008, 21:30

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: alinoe » 30 kwie 2017, 20:12

Pieniądze (czy też wartości pieniężne) zdeponowane na rachunku brokerskim nie są tymczasem postawione do dyspozycji podatnika. Przede wszystkim rachunek inwestycyjny brokerski nie jest rachunkiem podatnika, a pieniądze są zdeponowane na tym rachunku. Są wykorzystywane jako zabezpieczenie dla wszystkich transakcji dokonywanych na rachunku (tj. inwestycji w opcje binarne). Wszelkie prawa i uprawnienia w zakresie depozytu zachowuje Broker. Dopiero w momencie wypłaty środków (przelewu ich na konto w polskim banku), podatnik nabywa możliwość swobodnego dysponowania nimi.
(...)
Zatem, dopóki środki znajdują się na rachunku inwestycyjnym, gdzie podatnik nie ma możliwości swobodnego dysponowania nimi, dopóki, nie można mówić o powstaniu jakiegokolwiek przychodu i jakiegokolwiek kosztu.
Że co? Nikt tu nie myli zwykłego rachunku z rachunkiem zarządzanym? Z drugiej strony mi taka interpretacja odpowiadałaby, można odraczać podatek w czasie tak jak w przypadku fiz-ów.

Znalazłem po sygnaturze:
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii- ... es=2015_01

To nie był zwykły broker tylko dziwna spółka:
Z opinii biegłego bezspornie wynikało, że rozliczenia księgowe I E. D., zostały uznane za nierzetelne od początku funkcjonowania tej Spółki. Biegły zbadał prawidłowość zestawień sporządzanych przez I. obrazujących wyniki osiągane w poszczególnych okresach, które przedstawiane były klientom (zbiorcze konto rozliczeniowe). Biegły porównał te zestawienia z dokumentacją źródłową, w szczególności z wyciągami bankowymi Spółki oraz potwierdzeniami transakcji wystawianymi przez B.S.A. Zestawienia sporządzane przez I.w znacznym stopniu (rażąco) nie odpowiadały danym źródłowym
(...)
Z akt sprawy wynika, iż w opinii biegłego z dnia 31 kwietnia 2008 r. sporządzonej dla potrzeb postępowania karnego przeciwko wspólnikom Spółki, na podstawie analizy ksiąg handlowych stwierdzono, że nie można jednoznacznie ustalić, w jakiej kwocie Spółka naliczała i pobierała prowizje od swoich klientów wynikające z zawartych umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego. W księgach handlowych Spółki prowizje odzwierciedlone są jedną kwotą w danym miesiącu, bez rozbicia na poszczególnych klientów. Zdarzały się sytuacje naliczania prowizji od osób, które w rzeczywistości nie posiadały już w Spółce żadnych depozytów. :) Z opinii biegłego wynika, że Spółka nigdzie nie wykazywała rzeczywistych obrotów transakcji walutowych ani tym bardziej ich wyników. Spółka nie naliczała prowizji ani od faktycznych obrotów transakcji Forex, ani od fikcyjnych obrotów. Klientom w raportach podawano fikcyjne wyniki transakcji walutowych a nie zestawienie tych transakcji.

Caldeborn
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 716
Rejestracja: 10 lis 2015, 17:44

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: Caldeborn » 01 maja 2017, 15:14

Ciekawa sprawa. Kobieta zaplacila podatek od PIT-ow od broka w 2005 i 2006 ale ani US ani Sad nie uznal ich bo obowiazek podatkowy nastapil dopiero w 2007 roku. "Za chybiony więc należy uznać zarzut naruszenia art.9 ust.2 u.p.d.o.f. , poprzez przyjęcie przez organ do opodatkowania sumy omawianych dochodów Skarżącej za lata 2005-2007 łącznie. Tezie tej przeczy zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz uzasadnienia decyzji wydanych w pierwszej i drugiej instancji, z których jednoznacznie wynika, iż organ nie stwierdził, przychodu do opodatkowania w latach 2005 - 2006.".

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: green7 » 01 maja 2017, 17:20

alinoe pisze: Znalazłem po sygnaturze:
To nie był zwykły broker tylko dziwna spółka:
To nie do końca to. Zobacz tu:
https://www.podatki.biz/interpretacje/0372362.txt

Sprawa tyczy się brokera opcji binarnych, czyli w zasadzie niczym nie różni się od brokera fx.
Green
Obrazek
Obrazek

Caldeborn
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 716
Rejestracja: 10 lis 2015, 17:44

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: Caldeborn » 01 maja 2017, 19:39

green7 pisze:
Oczywiście gdybym miał takie orzeczenie w mojej własnej sprawie to mógłbym w "imię zasad" podatku nie płacić.
Gdybym mieszkal w Polsce to bym taki wniosek zlozyl do US. Moze placisz podatki, ktore nie zostana uwzglednione podczas kontroli. Lepiej dac 40 zl i miec swiety spokoj. Jak zlozysz i otrzymasz odpowiedz to daj znac.

irmentruda
Maniak
Maniak
Posty: 1815
Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51
Lokalizacja: Silesia

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: irmentruda » 05 maja 2017, 13:55

@oiro - i doszedłeś do jakiś wniosków? jeszcze mi chodzi po głowie taka ewentualność, przy warunkach subskrypcji informujesz, że oferta nie jest skierowana do rezydentów RP, zmienia to coś?

Awatar użytkownika
raposo
Moderator
Moderator
Posty: 9167
Rejestracja: 22 wrz 2006, 22:10
Lokalizacja: Trójmiasto
Kontakt:

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: raposo » 09 maja 2017, 10:57

Wczoraj serwis MQL5 zaliczył pierwszą poważną awarię. Nikt nie mógł połączyć się z serwerami przez ponad 12 godzin.
https://forexclub.pl/awaria-serwisu-mql-signals/
We identified problems when some signal subscribers were unable to log in. These problems were caused by new version of Signal software. Our team rolled software on Signal network back to previous version, and now we see all signal subscribers successfully connected to the network.

Sorry for inconvenience caused by this incident.
Ostatecznie kopiowanie sygnałów zostało wznowione ok. 13 czasu polskiego. Oczywiście, o żadnej rekompensacie dla traderów czy managerów nie ma mowy.
- RABATY u brokerów ECN, STP, NDD
- Forex Club Tools
- Program Podatek 5.0
ForexClub.pl - IC Markets (-21%) - Tickmill (-10%)- XTB (Pakiet książek) - Dukascopy (narzędzia do JForex) - LMAX (-20%) - FxPro (do -15%)

Zapraszamy do kontaktu

STUDENT
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 522
Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: STUDENT » 09 maja 2017, 11:48

raposo pisze:Wczoraj serwis MQL5 zaliczył pierwszą poważną awarię. Nikt nie mógł połączyć się z serwerami przez ponad 12 godzin.
https://forexclub.pl/awaria-serwisu-mql-signals/
We identified problems when some signal subscribers were unable to log in. These problems were caused by new version of Signal software. Our team rolled software on Signal network back to previous version, and now we see all signal subscribers successfully connected to the network.

Sorry for inconvenience caused by this incident.
Ostatecznie kopiowanie sygnałów zostało wznowione ok. 13 czasu polskiego. Oczywiście, o żadnej rekompensacie dla traderów czy managerów nie ma mowy.
WNIOSKI NA PRZYSZLOSC :

a/ warunkowac kupno / precyzyjnie : USLUGE WYPOZYCZENIA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ /sygnalow bezposrednio przez programy kopiujace :idea: :wink: :d
b/ warunkowac kupno sygnalow od konkretnych oferentow przez miniumum 2 portale - zmusic oferenta do wystawienia za darmo na np myfxbook a pieniadze przesylac w ramach darowizny

jakies inne pomysly panstwo traderostwo z 10 letnim doswiadczeniem ?

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: Sprzedaż sygnałów MQL5

Nieprzeczytany post autor: green7 » 09 maja 2017, 12:53

STUDENT pisze: WNIOSKI NA PRZYSZLOSC :

a/ warunkowac kupno / precyzyjnie : USLUGE WYPOZYCZENIA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ /sygnalow bezposrednio przez programy kopiujace :idea: :wink: :d
b/ warunkowac kupno sygnalow od konkretnych oferentow przez miniumum 2 portale - zmusic oferenta do wystawienia za darmo na np myfxbook a pieniadze przesylac w ramach darowizny

jakies inne pomysly panstwo traderostwo z 10 letnim doswiadczeniem ?
Nikt Ci nie da takiej gwarancji, że sygnał będzie działał. Zawsze może spierniczyć się sieć, może wystąpić atak na dany serwis cokolwiek. Przypadków tego typu nie trzeba szukać daleko ot facebookowy WhatsApp parę dni temu nie działał przez kilka godzin. Dla nas to nie problem, ale są państwa gdzie WhatsApp używany jest jako podstawowy środek komunikacji, bo telekomy nie liczą opłat za transmisję w tej aplikacji.

Co do b) technicznie ciężkie do wykonania bo jakby to miało działać? Jeśli masz za darmo na myfxbook to kto będzie płacił za mql5 ? Nie siedzę w tych systemach ale zdaje mi się też, że inne reguły kopiowania, zarządzania wielkością pozycji ma mql5 a inne myfxbook. Więc trudno by to było jakoś sensownie dograć....

Co można zrobić? Nie ma sensu skupiać się na "poprawie" działania mql5 czy myfxbook, przecież nawet nie wiemy czy aktualnie jest jakaś awaria czy nie. Czy kopiowanie aktualnie się spierniczyło czy może dostawca nic nie otwiera ?
O awarii dowiesz się po fakcie, a jak będzie mniejsza (np. na poziomie brokera gdzie masz konto) to może wcale.
Ja bym się skupił na monitorowaniu tego co się dzieje na koncie. Czyli jak otwarte pozycje przekraczają założone limity obsuw to wtedy jakoś reagować. Nie jest przecież powiedziane, że ewentualna awaria wyjdzie na niekorzyść, zdarza się przy tej okazji i zarobić nadprogramowo ....
Green
Obrazek
Obrazek

ODPOWIEDZ