Słownik Forex - podstawowe pojęcia dla początkujących

Miejsce, gdzie początkujący mogą zadawać nawet najbardziej dziwne pytania.
Awatar użytkownika
Gandalf
Gaduła
Gaduła
Posty: 110
Rejestracja: 25 kwie 2005, 15:32

Słownik Forex - podstawowe pojęcia dla początkujących

Nieprzeczytany post autor: Gandalf »

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat znaczenia terminów używanych na rynku forex - zamieszczam podstawowy słownik pojęć dla początkujących:

PODSTAWOWE INFORMACJE I TERMINOLOGIA
Na Forexie można grać w zasadzie na każdej notowanej na świecie parze walut. Podaje się je w następującej formie: EUR/USD (euro do dolara - najpopularniejsza para na Forexie), USD/JPY (dolar do jena), CHF/PLN (frank szwajcarski do złotego). Taka forma zapisu oznacza, iż za jedną jednostkę waluty bazowej (w podanych przykładach - EUR, USD, CHF) możemy kupić tyle jednostek drugiej waluty ile wynosi kurs. Kurs podawany jest zawsze z dokładnościa do czterech miejsc po przecinku (wyjątek stanowi tutaj Jen, w którym dokładność wynosi dwa miejsca po przecinku). Przykład:

Kurs EUR/USD wynosi 1.3115 - za 10.000 euro możemy kupić 13.115 dolarów. Kurs CHF/PLN wynosi 2.5371 - za 100 franków możemy kupić 253,71 złotych.

Na Forexie kurs zawsze podawany jest na dwa sposoby - kurs kupna (Ask) oraz kurs sprzedaży (Bid). Kurs kupna jest zawsze większy od kursu sprzedaży, a różnica między tymi dwoma kursami nazywana jest spreadem. Wartość spreadu podawana jest w pipsach (ang: Price Interest Point) czyli dzięciotysięcznej częsci kursu (w przypadku jena - jednej setnej). Najlepiej będzie to zobrazować na przykładzie:

Kurs sprzedaży (Bid) pary EUR/PLN wynosi 3.9078, zaś kurs kupna (Ask) wynosi 3.9128 - spread jest zatem równy różnicy obu kursów (3.9128 - 3.9078) i wynosi 0.0050 czyli 50 pipsów.

Często zdarza się, iż na okres weekendu lub świąt spread zostaje przez biuro maklerskie znacząco powiększony przez co zawieranie transakcji staje się mniej atrakcyjne. Spread zazwyczaj stanowi jedyną formę "opłaty" za zawarcie transakcji, co także jest bardzo specyficzną cechą rynku walutowego.

Słownik:

B

Bear (niedźwiedź)
Inwestor prowadzący grę na rynku na podstawie przekonania, że ceny/rynek będą wykazywać tendencję spadkową.

Bear Market (rynek niedźwiedzia)
Rynek, na którym ceny wykazują silny trend zniżkowy pod wpływem powszechnego pesymizmu inwestorów (przeciwieństwo „rynku byka”).

Bid
Cena, po której nabywca jest gotowy dokonać zakupu; cena kupna waluty

Bid/Ask Spread (spread, marża handlowa, widełki cenowe)
Różnica między ceną kupna i sprzedaży; miernik płynności rynku: im niższy spread, tym wyższa płynność.

Bretton Woods Accord (porozumienie Bretton Woods)
Porozumienie zawarte w 1944 r. ustalające kursy wymiany podstawowych walut, zasady interwencji banków centralnych na rynkach walutowych oraz cenę złota w wysokości 35 USD za uncję. Od porozumienia odstąpiono w 1971 r.

Bull (byk)
Inwestor grający na podstawie przekonania, że ceny/rynek będą wykazywać tendencję zwyżkową.

Bull Market (rynek byka)
Rynek, na którym ceny wykazują silny trend zwyżkowy.

Broker
Agent, który realizuje zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów. Broker pobiera prowizję, która podlega negocjacji bądź nie, w zależności od wielkości transakcji i oferowanych przez niego warunków handlowych.

C

Cable
W slangu dealerów popularna nazwa notowań pary walutowej GPB/USD.

Call Rate (stawka procentowa)
Oprocentowanie z dnia na dzień wkładów na wezwanie w obrocie międzybankowym.

Cash Market (rynek pieniężny)
Rynek, na którym można dokonywać fizycznego zakupu i sprzedaży walut.

Convertible Currency (waluta wymienialna)
Waluta, która może zostać wymieniona na inną walutę lub złoto bez zezwolenia banku centralnego.

Counter party (strona w transakcji walutowej)
Klient lub bank, który jest stroną w transakcji walutowej. Termin ten używany jest także wobec uczestników wymiany swapowej.

Cross Rate (kurs krzyżowy lub krosowy)
Kurs wymiany, który nie obejmują dolara amerykańskiego (kurs wymiany pary walutowej w relacji do dolara).

Currency Risk (ryzyko walutowe)
Ryzyko powstania strat w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walutowych.

Currency Swap (transakcja swapowa)
Kontrakt pomiędzy dwoma stronami w celu wymiany serii przyszłych płatności procentowych w określonych walutach i określonym czasie wg ustalonego kursu wymiany.

Currency Option (opcja walutowa)
Kontrakt dający prawo kupna lub sprzedaży waluty za inną po określonym kursie i w określonym czasie.

Currency Swaption (walutowa opcja spawowa)
Opcja zawarcia walutowego kontraktu swapowego.

Currency Warrant (długoterminowa opcja walutowa)
Opcja OTC; długoterminowa opcja walutowa (powyżej 1 roku).

D

Day Trading (handel jednoseryjny)
Strategia polegająca na otwieraniu i zamykaniu tych samych pozycji w ciągu jednego dnia handlu.

Dollar Rate (kurs dolara)
Pojawia się, kiedy różne ilości walut obcych są wyceniane wobec jednej jednostki dolara amerykańskiego, niezależnie od tego, gdzie przebywa dealer lub w jakiej walucie wymaga kursu wymiany. Wyjątkiem jest para GPB/USD (tzw. Cable), funt wyceniany w jednostkach dolara amerykańskiego wobec funta brytyjskiego.

E

EMS (Europejski System Monetarny)
Skrót od słów European Monetary System. Porozumienie członków Unii Europejskiej regulujące fluktuacje kursów ich walut.

European Monetary Union (Europejska Unia Monetarna)
Od 1 stycznia 2002 r. w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej obowiązuje wspólna waluta (euro), która zastąpiła waluty narodowe. Obecnie członkami EMU są: Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Irlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania i Portugalia.

Exchange Rate Risk
patrz: Currency Risk.

F

Federal Reserve, w skrócie Fed (Rezerwa Federalna USA)
Bank Centralny USA.

Fixed Exchange Rate (stały kurs wymiany)
Oficjalny kurs waluty ustalany przez władze dla jednej lub więcej par walut. W praktyce kursom stałym pozwala się na fluktuacje w ramach ustalonych punktów interwencji.

Flat / Square (Stawka jednolita, wyrównywać pozycję)
Powstaje, jeżeli dana waluta nie podlegała obrotowi handlowemu lub jeżeli wcześniejsza transakcja została odwrócona tworząc w ten sposób pozycję neutralną (flat).

Floating Rate Interest (zmienna stopa procentowa)
W przeciwieństwie do stopy stałej, wysokość tej stopy podlega fluktuacjom pod wpływem rynku lub stóp referencyjnych. Przykładem jest stopa oprocentowania standardowych kredytów hipotecznych.

Foreign Exchange Swap (Walutowa transakcja spawowa)
Transakcja, która zakłada właściwą wymianę 2 walut w określonym terminie, po kursie ustalonym w dniu jej zawarcia pomiędzy dwoma stronami (tzw. short leg), w innym przyszłym terminie po zawarciu transakcji wg kursu ustalonego w dniu zawarcia transakcji (tzw. long leg).

Foreign Exchange, Forex lub FX
Równoczesna transakcja kupna waluty za inną w handlu pozagiełdowym (OTC). Większość transakcji odbywa się na walutach kwotowanych wobec dolara.

Forward (transakcja forward)
Transakcja z wyznaczoną datą realizacji. Transakcje forward na rynku forex zazwyczaj zawierane są z marginesem ustalonym powyżej (premium) lub poniżej (discount) aktualnego kursu rynkowego (spot).
Aby uzyskać ostateczną cenę należy dodać margines do kursu spot. Cena ta pokazuje wysokość stawki w dniu realizacji transakcji forward, jaka byłaby wymagana, by przy wymianie środków uzyskać wynik neutralny (bez zysku lub straty). Stawkę oblicza się na bazie obowiązujących stóp odsetkowych dla danej pary walut oraz ich bieżącego kursu spotowego. W odróżnieniu od transakcji na rynku kontraktów terminowych (futures), transakcje forward charakteryzują się elastycznością, a ich warunki mogą być każdorazowo ustalane wg potrzeb partnerów. Transakcje forward są realizowane w handlu pozagiełdowym.

Fundamental Analysis (Analiza fundamentalna)
Dogłębna analiza danych ekonomicznych i politycznych w celu prognozowania zachowań rynków finansowych.

G

GTC, skrót od: Good till Cancelled (zlecenie ważne do odwołania)
Zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty po ustalonej cenie, ważne do momentu odwołania zamówienia przez klienta.

H

Hedging (transakcja hedgingowa)
Transakcja przeprowadzana w celu neutralizacji strat na innej, np. sprzedaż na pozycji krótkiej dla „wyzerowania” uprzedniego zakupu. Hedging redukuje potencjalne straty, choć niekiedy także i zyski.

High/Low (Kurs najwyższy/najniższy)
Zazwyczaj najniższa i najwyższa cena danego instrumentu w ciągu bieżącego dnia handlu.

I

Initial Margin (początkowy depozyt zabezpieczający)
Depozyt początkowy wymagany jako zabezpieczenie przed zajęciem pozycji na rynku.

Interbank Rates (kursy międzybankowe)
Kursy, wg których duże banki międzynarodowe rozliczają wzajemne transakcje.

L

Limit Order (zlecenie z limitem ceny)
Zlecenie realizowane dopiero w momencie, gdy cena osiąga poziom uprzednio określony przez klienta.

Long Position (pozycja długa)
Pozycja, na której klient dokonał zakupu waluty, której dotychczas nie posiadał. Zazwyczaj podawana w walucie bazowej (np. USD na pozycji długiej, euro na krótkiej).

M

Margin (depozyt zabezpieczający)
Środki deponowane przez klienta jako zabezpieczenie ewentualnych start spowodowanych niekorzystnymi ruchami cen.

Margin Call (wezwanie do uzupełnienia depozytu)
Wezwanie do wpłaty dodatkowych środków na rachunek w celu powiększenia salda do minimalnego poziomu wymaganego przez brokera dla zabezpieczenia przed konsekwencjami niekorzystnych zmian cen.

Market Maker (animator rynku)
Profesjonalny uczestnik rynku, który sprzedaje i kupuje waluty po określonych cenach. Animator rynku prowadzi tzw. „trading book”.

Maturity (termin zapadalności)
Data płatności.

O

Offer
Cena, po której sprzedający jest gotowy sprzedać dany instrument finansowy.

One Cancels Other Order, w skrócie: O.C.O Order (zlecenie z likwidacją pozycji)
Realizacja jednej części tego zlecenia automatycznie likwiduje inną.

Open Position (pozycja otwarta)
Jakakolwiek transakcja, która nie została uregulowana przez dokonanie płatności lub przez transakcję odwrotną o tej samej wielkości i tej samej dacie rozliczenia.

Over The Counter (OTC)
Pozagiełdowy (rynek, transakcja itd.)

Overnight Trading (handel międzysesyjny, nocny)
Transakcje zakupu i sprzedaży dokonywane pomiędzy 21.00 i 7.00 dnia następnego.

P

Pip, Points
(Pip, punkt bazowy)
W terminologii rynku walutowego jest to najmniejsza jednostka zmiany kursu walutowego. Jeden punkt bazowy to 0,0001 (w przypadku par takich jak EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF) lub.01 (USD/JPY).

Political Pisk (ryzyko polityczne)
Potencjalne ryzyko straty związanej z niekorzystną dla inwestora zmianą kursów wywołaną decyzjami władz.

R

Resistance (opór, także linia, próg lub poziom oporu)
Poziom cenowy, na którym można się spodziewać masowej sprzedaży waluty.

Risk Capital (kapitał ryzyka, spekulacyjny)
Środki, które inwestor może zainwestować i które może stracić bez uszczerbku dla swojej sytuacji życiowej.

Rollover (rolowanie pozycji)
Przesunięcie momentu uregulowania transakcji do kolejnej daty rozliczenia na podstawie różnicy oprocentowania danej pary walut.

S

Settlement (uregulowanie, rozliczenie)
Fizyczna wymiana podstawowej waluty na inną.

Short (Pozycja krótka)
Pozycja rynkowa, na której klient sprzedaje instrument finansowy, którego jeszcze nie posiada, z zamiarem realizacji zysku poprzez odkupienie go po niższej cenie.

Spot
Transakcja natychmiastowa, przepływ funduszy następuje zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych po jej zawarciu.

Spread
Patrz: Bid/Ask spread

Stop Loss Order (zlecenie z limitem straty, zlecenie stop)
Zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, gdy cena osiąga ustalony poziom (powyżej lub poniżej ceny w momencie składania zamówienia).

Support Levels (Wsparcie, także linia, poziom lub próg wsparcia)
Poziom ceny, przy którym można spodziewać się masowego wykupu waluty.

T

Technical Analysis (analiza techniczna)
Metoda prognozowania zachowań rynku poprzez analizę takich danych jak: wykresy, trendy cenowe i wolumen obrotów.

Tomorrow to Next
Równoczesny zakup i sprzedaż waluty z dostawą w dniu następnym i sprzedażą po 2 dniach lub na odwrót.

Two-Way Price (Cena dwukierunkowa)
Kurs z podaniem zarówno ceny kupna, jak sprzedaży.

U

US Prime Rate (najkorzystniejsza amerykańska stopa procentowa)
Stopa procentowa kredytów oferowana przez banki amerykańskie ich kluczowym klientom.

V

Value Date (Data rozliczenia, data walutowania)
Data rozliczenia transakcji typu spot lub forward.

Variation Margin (dodatkowy depozyt zabezpieczający)
Dodatkowy depozyt wymagany przez brokera w warunkach dużej chwiejności rynku.

Volatility (zmienność)
Statystyczna miara ruchów cenowych rynku bądź papieru wartościowego w określonym czasie, obliczana przy użyciu odchylenia standardowego. Wysoka zmienność rynku wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2006, 03:28 przez Gandalf, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek

Awatar użytkownika
Gandalf
Gaduła
Gaduła
Posty: 110
Rejestracja: 25 kwie 2005, 15:32

Analiza Techniczna i Fundamentalna

Nieprzeczytany post autor: Gandalf »

Analiza techniczna zajmuje się badaniem tego, co już się wydarzyło na rynku, a nie tego, co może się wydarzyć. Analityk techniczny bada zatem poziom cen i obrotów danego instrumentu finansowego w przeszłości i dzięki tak zebranym danym tworzy wykresy obrazujące zachowania graczy na rynku. Wykresy te stanowią jego podstawowe narzędzie. Poprzez analizę wykresu prognozuje zmiany kursów. W odróżnieniu od analityka „fundamentalisty” nie interesują go dane makro wpływające na rynek - koncentruje się wyłącznie na wykresach ilustrujących zachowania danego instrumentu.

Analiza techniczna opiera się na trzech założeniach:

1. Rynek dyskontuje wszystko,
czyli wszelkie czynniki, które mają wpływ na cenę, są już w niej uwzględnione, np. poziom podaży i popytu, czynniki polityczne czy nastrój na rynku. Analityka technicznego interesują jedynie ruchy cen, a nie ich przyczyny.

2. Ceny podlegają trendom
Analitycy techniczni identyfikują modele zachowań rynku, które od dawna uznaje się za znaczące. Ich wystąpienie łączy się z wysokim prawdopodobieństwem określonych rezultatów. Istnieją modele, które powtarzają się w sposób regularny.

3. Historia się powtarza
Wykresy są przedmiotem analiz już od ponad 100 lat i można stwierdzić, że wiele modeli zachowań rynku powtarza się. Nasuwa to wniosek, że powtarzalne są również warunkujące je modele ludzkich zachowań.

Narzędzia stosowane w analizie technicznej:
Indykatory (oscylatory, np. RSI, Indeks siły względnej)
Teorie liczb (ciąg Fibonacciego, liczby Ganna)
Fale (teoria fal Elliotta)
Luki (kursy najwyższe i najniższe, kursy otwarcia i zamknięcia)
Trendy (średnia ruchoma)
Formacje (trójkąty, głowy i ramiona, kanały)
---------------------------------------------------------------------------------------

Analiza fundamentalna

Analityk, który dokonuje analizy fundamentalnej, identyfikuje i kwantyfikuje czynniki warunkujące wartość rzeczywistą instrumentów finansowych, takich jak ogólne tendencje ekonomiczne i polityczne, w tym podaż i popyt na dany produkt lub usługę. Jeśli przy niezmienionym popycie spada podaż, ceny rosną, jeśli natomiast podaż rośnie, ceny spadają.
Analityk bierze zatem pod uwagę stosunek podaży do popytu na walutę, produkty lub usługi danego kraju (Merchandise Trade - obrót towarowy), jakość zarządzania jego gospodarką, skuteczność działań rządu, dane historyczne na temat rozwoju gospodarczego, prognozy i plany a przede wszystkim wskazniki ekonomiczne, które mają podstawowe znaczenie dla analizy krótkoterminowej.

Na podstawie tych danych analityk konstruuje model rozwoju kursu danej waluty wobec innej. Bazuje na podstawowym założeniu, że wzrost podaży przy niezmienionym popycie obniża wartość waluty, podczas gdy wzrost popytu przy niezmienionej podaży ją podnosi. Określiwszy wartość rzeczywistą, analityk porównuje ją z bieżącym kursem wymiany i przewiduje jego wzrost bądź spadek.

Jednym z najtrudniejszych problemów, przed jakimi staje analityk, jest trafne określenie relacji pomiędzy czynnikami. Musi opierać się na swoim doświadczeniu. Dodatkowa trudność to tendencja rynków do przewidywania wydarzeń i „dyskontowania” ich z wyprzedzeniem. Niekiedy jednak rynki reagują z opóźnieniem na rozdźwięk między aktualnym kursem a wartością rzeczywistą waluty –w zależności od wybranego momentu wejścia do gry na rynku może to mieć zarówno wpływ korzystny, jak i negatywny.
Obrazek

Awatar użytkownika
Gandalf
Gaduła
Gaduła
Posty: 110
Rejestracja: 25 kwie 2005, 15:32

Nieprzeczytany post autor: Gandalf »

STRATEGIA

Wygrana na rynku forex jest niełatwa: wymaga znajomości jego mechanizmów, dużej dozy opanowania i czasu.

Ktokolwiek twierdzi, że generuje zyski na każdej transakcji walutowej, mija się z prawdą. Rynek ten jest z natury bardzo zmienny, a handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego zmienność tę dodatkowo pogłębia.

Mamy zatem do czynienia z rynkiem niezwykle „ szybkim” i naturalnie niekonsekwentnym. Nie ulega wątpliwości, że aby osiągać zyski, gracz musi przeanalizować zarówno dane techniczne, jak i fundamentalne, a następnie podjąć świadomą decyzję na podstawie własnego rozpoznania nastroju i oczekiwań rynku. Prawdopodobnie najistotniejszy czynnik decydujący o powodzeniu to wybór odpowiedniego momentu dla przeprowadzenia transakcji. Wybór ten nie może być każdorazowo trafny, nie należy zatem oczekiwać zysku z każdej transakcji.

Oto podstawowe zasady, których przestrzeganie zwiększa szanse na wygraną:

Na transakcje przeznaczaj tylko te środki, które możesz utracić.

Gra na rynku forex ma charakter spekulacyjny i może przynieść straty; jest także zajęciem fascynującym, a niekiedy może nawet prowadzić do uzależnienia. Im poważniejsze konsekwencje może mieć utrata środków, tym większy stopień zaangażowania i tym trudniej o racjonalne decyzje. Wszystkie zarobione przez ciebie pieniądze są równie cenne, lecz pieniądze niezbędne do przeżycia nigdy nie powinny posłużyć do gry na rynku forex.

Rozpoznaj rynek.

Jak zachowuje się rynek? Jakie panują na nim trendy? Jakie są zakresy wahań? Czy trend ma charakter silny, czy słaby, czy panuje na rynku od dawna, czy jest nowym zjawiskiem? Właściwy obraz rynku to podstawa sukcesu.

Zdecyduj, jaki jest twój horyzont czasowy.

Wielu graczy wchodzi na rynek nie zastanawiając się, kiedy zamierzają z niego wyjść – „ w końcu chodzi o zysk”. To prawda, ale wchodząc na rynek gracz musi przyjąć horyzont czasowy, w którym mają spełnić się jego przewidywania.
Mieści się w nim przyjęty scenariusz ewolucji ceny. Wiąże się z nim pojęcie ceny wyjścia z rynku. Gracz powinien zdecydować, o ile gra. Nie jest w stanie dokładnie przewidzieć momentu wyjścia z rynku, może natomiast zdecydować, czy jego celem jest „ scalping” (zdobycie kilku punktów w ciągu jednego dnia), czy też gra na dłuższą metę. Decyzja ta ma wpływ na to, jakie fragmenty wykresów będzie analizował. Dla gracza przeprowadzającego wiele transakcji tego samego dnia najprawdopodobniej bezcelowa byłaby techniczna analiza wykresu całodniowego, zazwyczaj wystarcza analiza danych z ostatnich 30 minut lub wykresu jednogodzinnego. Należy jednak pamiętać o różnicach czasowych pomiędzy poszczególnymi ośrodkami handlu na światowym rynku forex: godziny ich otwarcia i zamknięcia mają wpływ na stabilność i płynność rynku.

Wybierz odpowiedni moment:

Nawet jeśli gracz prawidłowoprzewidział trend rynkowy, to może okazać się, że źle wybrał moment wejścia na rynek. Publikacja wskaźnika cen produktów i usług (CPI), danych nt. obrotów w handlu detalicznym czy decyzji Rezerwy Federalnej USA mogą dany trend pogłębić. Wybór momentu wejścia wymaga wiedzy, które czynniki i możliwości należy brać pod uwagę. W prognozowaniu czasu i zakresu ruchów cen pomocna może być analiza techniczna, której przyjrzymy się nieco później.

Jeśli masz wątpliwości – nie graj.

W przypadku niepewności, czy daną transakcję przeprowadzić, należy z niej zrezygnować.

Zawieraj transakcje na rozsądnych sumach.

Pełne wykorzystanie depozytu zabezpieczającego daje graczowi rynku forex bardzo wysoką dźwignię. W rezultacie na rachunku mogą powstać bardzo pokaźne zyski bądź straty. W większości przypadków najrozsądniejszą strategią jest zawieranie transakcji, które nawet przy niepowodzeniu pozwalają ponownie wejść na rynek lub kontynuować grę na innych parach walut. Mówiąc krótko: nie stawiaj wszystkiego na jednego konia. Nie zawieraj transakcji, jeśli porażka może wyeliminować cię z rynku. Wielkość transakcji z reguły nie wpływa na wysokość oferowanej stawki spreadu, więc klient nie traci rozpoczynając grę od kwot niewielkich.

Oceń nastrój rynku.

Nastrój rynku to podzielane przez większość jego uczestników przewidywania co do jego zachowań. Nastrój odzwierciedla zatem to, co na rynku się dzieje i będzie działo. W istocie chodzi o trafne przewidywanie trendu. Powiedzenie „ the trend is your friend ” (trend twoim przyjacielem) streszcza sedno zagadnienia: jeśli poruszasz się zgodnie z silnym trendem, wygrywasz. Oczywiście nie należy zapominać, że trend może się w każdej chwili załamać. Dane techniczne i fundamentalne mogą jednak wskazać, kiedy się rozpoczął i jaka jest jego trwałość.

Oczekiwania rynku.

Są to przewidywania większości jego uczestników dotyczące publikacji danych. Jeśli oczekiwany wzrost stóp procentowych rzeczywiście następuje, rynek zazwyczaj nie reaguje znacznymi ruchami, ponieważ czynnik ten został już wzięty pod uwagę – rynek dyskontuje wszystko; jeśli natomiast ma miejsce sytuacja odwrotna do oczekiwanej, rynek zazwyczaj reaguje bardzo gwałtownie.

Korzystaj z narzędzi, z których korzystają inni.

Gdyby istniał rynek idealny, wszyscy gracze analizowaliby wykres 14-dniowy i na nim opierali swoje decyzje. Przy spadku RSI poniżej wartości 30 zaczynaliby kupować, powodując zwyżkę cen. Na rynku rzeczywistym gracze korzystają z różnorakich wskaźników technicznych i prognozują różnorakie trendy oraz poziomy wsparcia i oporu. Wielość opinii i stosowanych technik niesie ze sobą wielość możliwych ruchów cen. Większość graczy posługuje się jednak tym samym zestawem narzędzi technicznych, najczęściej stosowanymi są: 9 i 14-dniowe wykresy RSI, wyraźne linie trendów i poziomy wsparcia, ciąg Fibonnacciego, MACD oraz 9, 20 i 40- dniowe eksponencjalne średnie ruchome. Im lepiej przewidujesz zachowania pozostałych graczy, tym trafniejsze są twoje. Decydują tu proste prawa arytmetyki: przy określonym kursie większa liczba kupujących niż sprzedających oznacza wzrost ceny, i na odwrót.
Obrazek

Awatar użytkownika
fryk
Gaduła
Gaduła
Posty: 228
Rejestracja: 10 mar 2006, 13:24

Nieprzeczytany post autor: fryk »

Proszę o dołączenie deklinacji wyrazu Forex do podstaw wiedzy o foreksie bo włos się jerzy jak się czyta wymysły z "x" w stylu "jak zaczynałem na forexsie...".

Prowidłowa odmiana wyrazu Forex:
1. Mianownik - kto? co? Forex
2. Dopełniacz - kogo? czego? Foreksu
3. Celownik - komu? czemu? Foreksowi
4. Biernik - kogo? co? Forex
5. Narzędnik - z kim? z czym? Foreksem
6. Miejscownik - o kim? o czym? Foreksie
7. Wołacz -o! Forex
Owoce sukcesu rosną na drzewach cierpliwości...

intermiras
Uczestnik
Uczestnik
Posty: 3
Rejestracja: 29 maja 2007, 17:20

EA

Nieprzeczytany post autor: intermiras »

Witam,

mam kolejne pytanie zwiazane z żargonem, na które pomimo przeczytania sporej ilości postów nie mogę znaleźć odpowiedzi.

Moża warto byłoby napisać co to takiego EA (mam na mysli EA uzywane w kontekście "EA na platforme MT4"; domyślam się, że to jakiś system automatycznej gry [?!]).

Pozdrawiam i dziekuje za świetne forum!

pete7
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 36
Rejestracja: 06 mar 2006, 16:52

Nieprzeczytany post autor: pete7 »

EA - Expert Advisor, wszelkie systemy automatyczne do gry na pltformie Meta Trader napisane w formacie .mq4 (po kompilacji .ex4). Od wskaznikow (indicators) roznia sie tym ze nie umieszczaja na wykresie linii (w sensie wskaznik , nie obiekt), a zawieraja transakcje.

To tak ode mnie.

Awatar użytkownika
Gandalf
Gaduła
Gaduła
Posty: 110
Rejestracja: 25 kwie 2005, 15:32

Nieprzeczytany post autor: Gandalf »

To słownik a nie kółko dyskusyjne, nie smiecic mi tu postami nie na temat.
Obrazek

Awatar użytkownika
Tig3r
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2310
Rejestracja: 02 sty 2008, 10:46

Nieprzeczytany post autor: Tig3r »

Roman51 pisze:Witam
Co ozncza termin Targiet
Target = cel (poziom [w tym wypadku ceny] który chcesz osiągnąć)


P.S. Podstawy angielskiego się kłaniają ;)
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..

Awatar użytkownika
wroclawrafal
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 21
Rejestracja: 20 cze 2008, 12:18

Nieprzeczytany post autor: wroclawrafal »

wiadomość: Old tick
w dzienniku na platformie MT4 co oznacza ?
pozdrawiam,
wroclawrafal

Awatar użytkownika
ws68
Bywalec
Bywalec
Posty: 12
Rejestracja: 21 lip 2008, 14:19

Nieprzeczytany post autor: ws68 »

Witam
Co oznacza RGR?
pozdrawiam Szczepan

ODPOWIEDZ